U službi građana općine Lukavac
Zimska služba

Zimska služba spremno je dočekala nove snježne padavine. Svi putni pravci koji su u nadležnosti J.P.»RAD» Lukavac su prohodni. Ekipe Zimske službe   neprekidno rade na čišćenju putnih pravaca, sva raspoloživa mehanizacija je na terenu.

Pored čišćenja putnih pravaca danas će se radit i na uklanjanju snijega i leda sa trotoara sa ciljem da se omogući lakše kretanje.

Na stanju su dovoljne količine posipnog materijala soli i rizle kao i  tečnosti za topljnje leda.

Prioritetni pravci su definisani programom higijene grada od strane Općinskog vijeća, a misli se na putne pravce održavanja autobuskih linija.

Odlukom o komunalnom redu članom 135. zabranjeno je: iznošenje i gomilanje snijega iz dvorišta, bašta i drugih slobodnih površina na ulice i trotoare, bacanje snijega na saobraćajnicu, zatvaranje snijegom i ledom slivnika i šahtova.

Lice koje ošteti površine, objekte i nasade na površinama, dužno je da ih dovede u prvobitno stanje.

Pozivamo vlasnike putničkih i teretnih motornih vozila da prilikom padanja većih količina snijega iste pomjere iz prometnih ulica kako bi nesmetano mogli obavljati poslove održavanja Zimske službe.