U službi građana općine Lukavac
Vanredno održavanje čistoće na javnim saobraćajnim površinama

Vanredno održavanje čistoće na javnim saobraćajnim površinama, vrši se po nalogu općinske službe nadležne za komunalne poslove. Vanredno održavanje čistoće na javnim saobraćajnim površinama, odredit će se kada zbog vremenskih nepogoda ili sličnih događaja javna saobraćajna površina bude prekomjerno zaprljana, kao i kada je iz drugih razloga javne saobraćajne površine potrebno čistiti. Javne saobraćajne površine čiste se po pravilu danju, a peru noću u vremenu od 21ºº do 06ºº sati. Održavanje čistoće na javnim saobraćajnim površinama, vrši Javno komunalno preduzeće.