U službi građana općine Lukavac
Servisne za 10.06.2014

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uredno. Redovne aktivnosti su u toku, obilazak i kontrola ispravnosti rada pumparnica kao i mjerenje protoka vode sa ciljem utvrđivanja gubitaka u mreži.
Odvoz smeća vrši se po ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene.
Odlukom o komunalnom redu (čl.108) određeno je šta se smatra a šta ne kućnim smećem. Kućnim smećem smatraju se čvrsti otpaci koji nastaju u stanovima, zajedničkim prostorijama stambenih zgrada, poslovnim prostorijama, garažama i dvorištima a koji se po svojoj veličini mogu odlagati u posudu za kućno smeće.
Kućnim smećem ne smatraju se: zemlja, otpaci i ostaci građevinskog materijala, šljaka, podrumsko, dvorišno i tavansko smeće u većim količinama i drugi otpaci koji nastaju u procesu industrijske, zanatske, građevinske, poljoprivredne ili druge proizvodnje i slično.
Čišćenje asfaltnih i zelenih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina.
Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.