U službi građana općine Lukavac
Servisne infotrmacije za dan 13.04.2021.g.

VODOSNABDIJEVANJE:

Stanje vodosnabdijevanja gradskih i prigradskih vodovodnih sistema kojima upravlja J.P. RAD Lukavac danas je uredno.

Voda iz gradskog vodovoda Lukavac ne zadovoljava kvalitetu propisanu prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

Kanalizacioni sistem uredno funkcioniše.

U okviru redovnih aktivnosti tim radi na praćenju stanja i održavanju vodovodne i kanalizacione mreže. Timovi su svakodnevno na terenu na praćenju i mjerenju protoka vode.

SNABDIJEVANJE TOPLOTNOM ENERGIJOM:

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna, a svakodnevno se vrši obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica.

ODVOZ SMEĆA:

Odvoz smeća vrši se u skladu sa redovnim rasporedom za utorak.

OBAVJEŠTENJE:

Obavještavamo građane-korisnike usluge odvoza kućnog smeća, da će se od 16.04.2021 do 23.04.2021. godine vršiti odvoz krupnog otpada na području Lukavac grada. Mole se građani da krupni otpad odlože pored kontejnera za kućno smeće. Za individualne stambene objekte u ulici Kulina bana punkt za prikupljanje otpada biti će prostor bivše pijace, u ul. Milerova preko puta Vile, u ul. Slatina bivši poligon.

Krupnim otpadom se smatraju: dijelovi namještaja, kućanski aparati, sanitarni uređaji i sl.

Korisnici koji ne odlože krupni otpad na gore navedeni datum dužni su o svom trošku platiti odvoz krupnog otpada.

Napomena: U krupni otpad ne spada, građevinski materijal, šut, i sl. Isti će se voziti po zahtjevu i o trošku vlasnika.

HIGIJENA GRADA:

Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina.

ZIMSKA SLUŽBA:

Svi ljudski i materijalno-tehnički resursi su u pripravnosti, a obezbijeđena je i dovoljna količina posipnog materijala.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. ”Rad” Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 035/ 555-096 kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.