U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 23.09.2019. god.

Obavještavamo potrošače vode iz gradskog vodovoda Lukavac da su danas moguce poteškoće u redovnom snabdijevanju vodom, a zbog smanjenog dotoka sa filter stanice Modrac – Gikil. Voda iz gradskog vodovoda Lukavac ne zadovoljava kvalitetu propisanu prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće, ali se kao takva može koristiti za higijensko – sanitarne potrebe. 

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu. U okviru redovnih aktivnosti radnici koji rade na održavanju čistoće javnih površina većim dijelom su raspoređeni na čišćenje zelenih i asfaltnih površina. 

Pozivamo korisnike koji imaju dugovanja prema J.P.  ”RAD” d.o.o. Lukavac, da svoje obaveze izmire u što kraćem roku, te se zahvaljujemo korisnicima koji uredno  plaćaju svoje račune i time pomažu u održavanju vodovodne mreže i sisteme grijanja.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.