U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 22.07.2019. godine

Vodosnabdijevanje gradskih i prigradskih vodovodnih sisitema kojima upravlja JP RAD Lukavac, danas je uredno i nema planiranih isključenja potrošača radi izvođenja radova na mreži. Timovi su svakodnevno na terenu na praćenju i mjerenju protoka vode. Redovne aktivnosti su u toku, kontrola ispravnosti rada pumparnica, kontrola i zamjena vodomjera. Voda iz gradskog vodovoda Lukavac ne zadovoljava kvalitetu propisanu prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ali se kao takva može koristiti za higijensko – sanitarne potrebe.   

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu . U okviru redovnih aktivnosti radnici koji rade na održavanju čistoće javnih površina većim dijelom su raspoređeni na čišćenje zelenih i asfaltnih površina. 

Održavanje ulične rasvjete vrši se po nalogu nadležnog organa u MZ Sižje, MZ Turija – Mosorovac.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. Rad Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.