U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 19.05.2020. god.

Vodosnabdijevanje u protekla 24 sata odvijalo se normalno i bez ograničenja.

VODOSNABDIJEVANJE:

Za danas ( 19.05.2020.godine ), očekuje se uredno vodosnabdijevanje, bez obustave isporuke vode tokom dana, a uz normalno funkcionisanje kanalizacionog sistema. Voda iz gradskog vodovoda Lukavac ne zadovoljava kvalitetu propisanu prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće, ali se kao takva može koristiti za higijensko – sanitarne potrebe.  U okviru redovnih aktivnosti tim radi na praćenju stanja i održavanju vodovodne i kanalizacione mreže, vrši se zamjena vodomjera. Timovi su svakodnevno na terenu na praćenju i mjerenju protoka vode.

SNABDIJEVANJE TOPLOTNOM ENERGIJOM:

U toku je priprema za sezonu 2020/2021.

ODVOZ SMEĆA:

Odvoz smeća se odvija po planu.

HIGIJENA GRADA:

Radnici koji rade na održavanju čistoće javnih površina većim dijelom su raspoređeni na čišćenje zelenih i asfaltnih površina, a neke od današnjih aktivnosti su: uređenje spomen obilježja Trg Slobode, košenje trave u ulici Kulina bana i školskom parku, metenje mašinsko i ručno, orezivanje i okopavanje zelene ograde u ulici Lukavačkih brigada, okopavanje cvijeća i ostali poslovi po nalogu općine Lukavac.

ULIČNA RASVJETA:

Održavanje ulične rasvjete vrši se po nalogu nadležnog organa, a danas je planirana regulacija paljenja na području općine Lukavac.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. Rad Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 035/ 555-096 kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.