U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 18.03.2020. god.

Za danas (18.03.2020. godine), očekuje se uredno vodosnabdijevanje, bez obustave isporuke vode tokom dana, a uz normalno funkcionisanje kanalizacionog sistema. Voda iz gradskog vodovoda Lukavac ne zadovolja vakvalitetu propisanu prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće, ali se kao takva može koristiti za higijensko – sanitarne potrebe.   

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna, a svakodnevno se vrši obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica.

Odvoz smeća danas se odvija u dvije smjene. Radnici koji rade na održavanju čistoće javnih površina većim dijelom su raspoređeni na čišćenje zelenih i asfaltnih površina. 

Održavanje ulične rasvjete vrši se po nalogu nadležnog organa  u Puračiću i Modracu.

Poziv korisnicima: Pozivamo korisnike koji imaju dugovanja prema J.P.  ”RAD” d.o.o. Lukavac, da svoje obaveze izmire u što kraćem roku, te se zahvaljujemo korisnicima koji uredno  plaćaju svoje račune i time pomažu u održavanju vodovodne mreže i sisteme grijanja.

OBAVJEŠTENJE (COVID-19)

Postupajući po zakljućcima Vlade Federacije BiH sa 214. sjednice održane dana 17.03.2020. godine, i naredbe direktora J.P. ”RAD” d.o.o. Lukavac broj: 02-10-883/20 od 17.03.2020. godine, a u cilju sprečavanja pojave i eventualnog prenošenja korona virusa (COVID-19), obavještavamo korisnike usluge o sljedećem:

Šalteri naplatne službe će radit po uobičajenom radnom vremenu, ali će ulazak strankama radi plaćanja usluga biti omogućen samo na način da ulaze po dvije stranke istovremeno, uz propisanu distancu od 1 metar minimalno.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. Rad Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 035/ 555-096 kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.