U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 17.10.2018. god.

O B A V J E Š T E N J E

Obavještavamo građane-korisnike usluge odvoza kućnog smeća, da će se 26.10.2018. god. vršiti odvoz krupnog otpada na području Lukavac grada. Mole se građani da krupni otpad odlože pored kontejnera za kućno smeće. U ul. Kulina Bana punkt za prikupljanje otpada bit će prostor bivše pijace, u ul. Milerova preko puta Vile, u ul. Slatina bivši poligon. Krupnim otpadom se smatraju: dijelovi namještaja, kućanski aparati, sanitarni uređaji i sl. Korisnici koji ne odlože krupni otpad na gore navedeni datum dužni su o svom trosku platiti odvoz krupng otpada.

Napomena: U krupni otpad ne spada, građevinski materijal, šut i sl. isti će se voziti po zahtjevu i o trošku vlasnika.

Zbog tehničkih  problema jučer je odvoz smeća izostao u ulicama Lukavačka, Čaršijska i Sprečanska, a koji će biti naknadno odvezen. Danas odvoz smeća u dvije smjene.

Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina čije izvršenje prati nadležna općinska služba.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna, redovan obilazak i kontrola ispravnosti podstanica.

Danas korisnici mogu očekivati urednu isporuku vode u gradskim i prigradskim naseljima.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. RAD Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon 035/ 555 096, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.