U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 15.12.2017. god.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna, redovan obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica.

Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina čije izvršenje prati nadležna općinska služba.

Danas korisnici mogu očekivati uredno vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima, a kanalizacioni sistem normalno funkcioniše.

Zimska služba izvršava planom zacrtane zadatke. Svi putni pravci koji su u nadležnosti J.P.»RAD» Lukavac su prohodni. Dežurna služba u danima praznika i vikenda spremna za blagovremenu intervenciju.

Odlukom o vodosnabdijevanju na području općine Lukavac članom 22. definisano je:

Svaki korisnik usluge dužan je da kućne vodovodne instalacije drži u ispravnom stanju, kako bi se spriječilo rasipanje vode i nastupanja drugih šteta. U suprotnom slučaju sve nastale štete padaju na teret korisnika. Pod kućnim vodovodnim instalacijama podrazumjevaju se sve naprave i uređaji kod korisnika usluge vodosnabdijevanja iza glavnog vodomjera, koje služe za snabdijevanje vodom.

Odlukom o komunalnom redu na području općine Lukavac čl. 135. zabranjeno je:

– iznošenje i gomilanje snijega iz dvorišta, bašta i drugih slobodnih površina na ulice i trotoare;
– bacanje snijega na saobraćajnicu:
– zatvaranje snijegom i ledom slivnika i šahtova;
– deponovanje snijega i leda na cvijetne zasade i zasade sa ukrasnim parkovskim vrstama;
– sankanje i klizanje na javnim saobraćajnim površinama

Pri uklanjanju snijega i leda, ne smiju se oštećivati površine sa kojih se vrši uklanjanje, a niti objekti i nasadi na tim površinama. Lice koje ošteti površine, objekte i nasade na površinama, dužno je da ih dovede u prvobitno stanje.

Upućujemo apel korisnicima usluge odvoza kućnog smeća, da su dužni sakupljeno smeće pažljivo odlagati u posude za smeće, tako da se ono ne rasipa i ne prlja okolni prostor. Zabranjeno je odlaganje smeća uz posude za smeće, ulijevati u njih tekućine, bacati građevinski materijal, dijelove kućnog namještaja i sl. Takođe je zabranjeno svako prebiranje i prekopavanje po smeću. J.P. ”RAD” Lukavac će u saradnji sa komunalnom inspekcijom sankcionisati one građane koji ne poštuju odredbe donesene Odlukom o komunalnom redu.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. RAD Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon 035/ 555 096, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.