U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 15.07.2019. godine

Stanje vodosnabdijevanja gradskih i prigradskih vodovodnih sistema kojima upravlja J.P. ”RAD” Lukavac danas je otežano, zbog nedovoljne isporuke vode sa filter stanice Modrac – Gikil. U okviru redovnih aktivnosti tim radi na praćenju stanja i održavanju vodovodne i kanalizacione mreže. Danas je planirana kontrola i obilazak rada pumparnica i kontrola i obilazak rezervoara. Timovi su svakodnevno na terenu na praćenju i mjerenju protoka vode. Voda iz gradskog vodovoda Lukavac ne zadovoljava kvalitetu propisanu prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće ali se kao takva može koristiti za higijensko – sanitarne potrebe.   

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu. Radnici koji rade na održavanju čistoće javnih površina većim dijelom su raspoređeni na čišćenje zelenih i asfaltnih površina. 

Održavanje ulične rasvjete vrši se po nalogu nadležnog organa u MZ Devetak.

 Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.PZ.»RAD»Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.