U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 07.01.2015.

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uredno. Redovan obilazak i kontrola
ispravnosti rada pumparnica sa dopunom rezervoara po potrebi u toku.

Odvoz smeća odvija se otežano po ustaljenom rasporedu. Odvoz smeća je otežan zbog teže
mogućnosti prilaza sabirnog vozila mjestima gdje korisnici usluga odlažu smeće.
Upozorenje korisnicima usluga: Pepeo sa sadržajem žara prvo dobro ohladiti pa onda odložiti
na odgovarajuće mjesto kako ne bi došlo do zapaljenja smeća u posudama za smeće, zapaljenje
osnovnog sredstva za rad smećare što pored materijalne štete uzrokuje dodatno zagađenje već
zagađene životne sredine. Pogušismo se u vlastitom otpadu.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Redovan obilazak i kontrola ispravnosti rada
podstanica u toku.

Zimska služba izvršava planom zacrtane zadatke.

Odlukom o komunalnom redu čl.136 pri uklanjanju snijega i leda, ne smiju se oštećivati površine
sa kojih se vrši ukljanjanje,a niti objekti i nasadi na tim površinama. Lice koje ošteti površine,
objekte i nasade na površinama, dužno je da ih dovede u prvobitno stanje.

Radnici koji rade na održavanju čistoće javnih površina većim dijelom raspoređeni na izvršenje
radnih zadataka iz nadležnosti zimske službe i službe odvoza smeća.

Poziv korisnicima usluga: Pozivamo sva pravna i fizička lica da odmah plate dugovanja za
izvršene komunalne usluge. Vaše neizmirenje obaveza po ispostavljenim računima dovelo je
J.P.»RAD» Lukavac u poziciju da nije u stanju odgovoriti povjerenim radnim zadacima.
Obaveze prema Termoelektrani Tuzla još nisu u cjelosti ispoštovane zbog čega bi moglo doći do
prekida u isporuci toplotne energije.
J.P.»RAD» Lukavac je u toku sa utuženjem potraživanja putem općinskog suda te isključenja sa
korištenja svih komunalnih usluga.
Zahvaljujemo se korisnicima koji uredno izmiruju svoje obaveze.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»
Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi
nadležne službe blagovremeno intervenisale.