U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 03.09.2018, god.

Vodosnabdijevanje u danima vikenda bilo je uredno, a za danas korisnici mogu očekivati uredno vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima, bez bitnijih promjena u funkcionisanju kanalizacionog sistema.

Način mjerenja i obračun količine utrošene vode korisniku usluge vrši se na slijedeći način:

  1. očitanjem vodomjera – kod korisnika usluge koji imaju ugrađen vodomjer,
  2. paušalno – kod korisnika koji nemaju ugrađen vodomjer.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu od 07:00 do 15:00 sati.

Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina čije izvršenje prati nadležna općinska služba. Danas je u planu košenje i sakupljanje trave, metenje ručno, uređenje putnog pojasa u Šikuljama.

Korisnici odvoza kućnog smeća, dužni su sakupljeno kućno smeće pažljivo odlagati u posude za smeće, tako da se ono ne rasipa i ne prlja okolni prostor. Posude za kućno smeće moraju biti zatvorene. Zabranjeno je odlaganje smeća uz posude za kućno smeće u kutijama ili sličnoj ambalaži. Smeće rasuto prilikom odlaganja dužni su očistiti sami korisnici usluga.

Ulična rasvjeta: Bistarac Gornji.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. RAD Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon 035/ 555 096, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.