U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 30.01.2015

Jučer u poslijepodnevnim satima krenula isporuka toplotne energije koja je zbog kvara u Termoelektrani Tuzla bila obustavljena. Danas i u danima vikenda korisnici mogu očekivati urednu isporuku toplotne energije u gradu i prigraskim naseljima. Za slučaj potrebe dežurna služba spremna za
intervenciju.

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uredno.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene.
Odlukom o komunalnom redu čl.119 radnici koji odvoze kućno smeće dužni su pažljivo rukovati
sa posudama za smeće, tako da se smeće ne rasipa i prlja okolina, kao i da se posude za smeće
ne oštećuju. Svako oštećenje ili prljanje prouzrokovano odvozom kućnog smeća, radnici su dužni
odmah ukloniti te pokupiti rasuto smeće i površinu pomesti. Nakon pražnjenja posuda za smeće,
radnici koji obavljaju posao iz prethodnog stava dužni su posude za kućno smeće vratiti na
mjesto i zatvoriti poklopac na posudi. Smeće rasuto prilikom odlaganja dužni su očistiti sami
korisnici usluga.

Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina čije izvršenje prati nadležna općinska služba.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.