U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 29.12.2014

Zimska služba od subote na nedelju na izvođenju radnih zadataka. Putni pravci koji su u

nadležnosti J.P.»RAD» Lukavac dobrim dijelom su prohodni. Obezbijeđene su dovoljne količine

posipnog materijala, raščišćavanje snijega na putnim pravcima prema mjesnim zajednicama u toku, čišćenje

trotoara od snijega kao i rasturanje posipnog materijala imajući u vidu posebno prilazne puteve sa

uzbrdicama.

 

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. U toku čišćenje snijega na putu prema

podstanicama sa kontrolom ispravnosti rada podstanica.

 

Odvoz smeća odvija se otežano. Molimo korisnike usluga za strpljenje do stvaranja boljih uslova

za odvoz smeća.

Upozorenje korisnicima usluga:  Pepeo sa sadržajem žara prvo dobro ohladiti pa onda odložiti

na odgovarajuće mjesto kako ne bi došlo do zapaljenja smeća u posudama za smeće, zapaljenje

osnovnog sredstva za rad smećare što pored materijalne štete uzrokuje dodatno zagađenje već

zagađene životne sredine.

 

Radnici koji rade na higijeni grada uglavnom su angažovani na raščišćavanju snijega sa trotoara.

 

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uredno. Obilazak i kontrola  ispravnosti

rada pumparnica u toku sa dopunom rezervoara po potrebi. Prilaz rezervoarima u naseljima

Ahmići, Nezirovići i Dvori je otežan.

Poziv korisnicima usluga:  Pozivamo sva pravna i fizička lica da odmah plate dugovanja za

izvršene komunalne usluge. Vaše neizmirenje obaveza po ispostavljenim računima dovelo je

J.P.»RAD» Lukavac u poziciju da nije u stanju odgovoriti povjerenim radnim zadacima.

Obaveze prema Termoelektrani Tuzla još nisu u cjelosti ispoštovane zbog čega bi moglo doći do

prekida u isporuci toplotne energije.

J.P.»RAD» Lukavac je u toku sa utuženjem potraživanja putem općinskog suda te isključenja sa

korištenja svih komunalnih usluga.

Zahvaljujemo se korisnicima koji uredno izmiruju svoje obaveze.

 

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»

Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi

nadležne službe blagovremeno intervenisale.