U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 24.09.2014

Danas potrošači mogu očekivati uredno vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima. Izuzetak je  MZ Bokavići

gdje će se izvršiti popravka puknute vodovodne cijevi zbog čega će na kratko u vrijeme popravke

doći do prekida u isporuci vode. Planirana je i popravka puknute vodovodne cijevi na Doložaju, što

se neće odraziti na kvalitet vodosnabdijevanja ostalih korisnika usluga. Kombinovana cisterna

nastavlja sa radovima na čišćenju kanalizacione mreže od nanosa pijeska, mulja i blata.

 

Obavještenje:

Obavještavaju se potrošači pitke vode iz gradskog vodovoda Lukavac da voda iz gradskog

vodovoda ne zadovoljava kvalitetu propisanu Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće

ali se kao takva može koristiti za higijensko sanitarne potrebe.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu.

 

Odlukom o komunalnom redu čl.119 radnici koji odvoze kućno smeće dužni su pažljivo rukovati

sa posudama za smeće, tako da se smeće ne rasipa i prlja okolina, kao i da se posude za smeće

ne oštećuju. Svako oštećenje ili prljanje prouzrokovano odvozom kućnog smeća, radnici su dužni

odmah ukloniti te pokupiti rasuto smeće i površinu pomesti. Nakon pražnjenja posuda za smeće,

radnici koji obavljaju posao iz prethodnog stava dužni su posude za kućno smeće vratiti na

mjesto i zatvoriti poklopac na posudi. Smeće rasuto prilikom odlaganja dužni su očistiti sami

korisnici usluga.

 

Održavanje čistoće javnih površina se nastavlja prema Programu o održavanja čistoće javnih

površina čije izvršenje prati nadležna općinska služba.

 

Poziv korisnicima usluga:

Pozivamo sva pravna i fizička lica da odmah plate svoja dugovanja za izvršene komunalne

usluge, a posebno za centralno grijanje zbog skorog početka grejne sezone.

Za sve koji to ne urade J.P.»RAD» Lukavac će izvršiti utuženja putem općinskog suda, te izvršiti

isključenja sa korištenja svih komunalnih usluga.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»

Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi

nadležne službe blagovremeno intervenisale.