U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 23.12.2013

Problemi sa vodosnabdijevanjem u MZ Hrvati,  koji se snabdijevaju  iz rezervoara Nezirovići,  na kojem  je zbog kvara na distributivnoj mreži u subotu od 14,00 sati došlo do prekida u isporuci vode. Izvođenje radova na otkalanjanju kvara u toku. Ostali potrošači imaju uredno vodosnabdijevanje.

Od ostalih aktivnosti ističemo obilazak i kontrolu rada pumparnica, mjerenje protoka vode sa ciljem utvrđivanja gubitaka u mreži,  kao i priključenja na mrežu korisnika usluga koji su sa mreže isključeni zbog neizmirenih obaveza po ispostavljenim računima.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Obilazak i kontrola rada podstanica u toku.

Odvoz smeća po ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene.

Upozorenje korisnicima usluga:  Pepeo sa sadržajem žara treba prvo dobro ohladiti pa onda odložiti na  odgovarajuće mjesto.U protivnom može doći do zapaljenja smeća u posudi.

Čišćenje javnih površina odvija se u skladu sa odgovarajućom odlukom. Odlukom o komunalnom redu, koju je usvojilo Općinsko vijeće (čl. 41) privremeno zauzimanje  javnih površina vrši se na osnovu odobrenja općinske službe nadležne za komunalne poslove.

Odobrenje se izdaje u skladu sa Programom utvrđivanja lokacija za zauzimanje javnih površina i na osnovu zahtjeva.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»  Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi    nadležne službe blagovremeno intervenisale.