U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 23.04.2014

  Grejna sezona u Lukavcu zaključno sa 22.04.2014. je završena. U toku obilazak i priprema podstanica za period bez grijanja. Sezona 2013/14 je protekla izuzetno uspješno bez većih smetnji, kvarova i isključenja.

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uredno. U toku su: obilazak i kontrola ispravnosti  rada  pumparnica, zamjena određenog broja vodomjera, mjerenje protoka vode sa ciljem utvrđivanja gubitaka u mreži na priključku za MZ Huskiće, kao i isključenja sa mreže korisnika koji ne izmiruju obaveze po ispostavljenim računima.

Prema Odluci o vodosnabdijevanju na području općine Lukavac (čl.37) obaveza svakog korisnika vodovoda je da primjećene kvarove na vodovodu odmah prijave davaocu usluge. Obaveza davaoca usluge je da po prijavi kvara odmah, a najkasnije u roku od 24 sata poduzme sve mjere za otkanjanje kvara.

Odvoz smeća vrši se po ustaljenom rasporedu radom za dvije smjene.

Čišćenje asfaltnih i zelenih površina vrši u skladu sa  Programom o održavanju čistoće javnih površina. Danas pored redovnih aktivnosti planirana sadnja sezonskog cvijeća.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.