U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 22.04.2013

Grejna sezona zaključno sa 18.04.2013. god. završena. Isporuka i distribucija toplotne energije tokom cijelog perioda grejne sezone bila je uredna.
Vodosnabdijevanje uredno. Za danas je planirana zamjena određenog broja vodomjera, kao i isključenja sa mreže korisnika usluga koji ne izmiruju obaveze po ispostavljenim računima.
Odlukom o vodosnabdijevanju na području općine Lukavac (čl.37) obaveza svakog korisnika vodovoda je da primjećene kvarove na vodovodu odmah prijavi davaocu usluge. Obaveza davaoca usluge je da po prijavi kvara odmah, a najkasnije u roku od 24 sata poduzme sve mjere za otklanjanje kvara i havarije.
Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu.
Košenje trave danas planirano u ulicama Branilaca Bosne, 9.maja i Milerovoj, sadnja cvijeće u ulici Trg slobode i uređenje prostora sedmične pijace po završetku pijace.
Za uočene nedostatke na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na tel. Br 555-096 ili 554-870 kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.