U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 21.05.2014

Vodosnabdijevanje uglavnom uredno sa izuzetkom MZ Modrac i dijela Donjeg Bistarca-Piskavica gdje je poplava uzrokovala veće tehničke probleme. Za danas je planirano izvođenje radova i za očekivati je da će sutra biti postignuto uredno vodosnabdijevanje za sve korisnike. Kombinovana cisterna je na čišćenju slivnika u ulicama: Sarajevska, Školska i podvožnjak Junuzović kopex. Voda iz gradskog vodovoda ne zadovoljava kvalitetu propisanu Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće ali se kao takva može koristiti za sanitarne potrebe. O uprotrebi za higijenske potrebe korisnici usluga će biti blagovremeno obaviješteni.
Odvoz smeća je izuzetno otežan zbog sakupljenih izraženo većih količina smeća, onemogućenog odvoza na deponiju Potočari kao i od posljedice odloženih većih količina krupnog otpada koji usporava odvoz. Od danas odvoz smeća će se vršiti na privremeno određenu lokaciju. Nadležna služba ulaže maksimum napora sa ciljem dovođenja odvoza smeća u stanje urednosti. I dalje molimo korisnike usluga za strpljenje čim se stvore uslovi sve količine sakupljenog smeća će biti odvežene. Danas se vrši odvoz iz MZ Turija, zaostali odvoz iz MZ Poljice i dijela grada.

Čišćenje asfaltnih i zelenih površina vrši se prema Programu održavanja čistoće javnih površina odnosno nalogu nadležne općinske službe. Započelo je i košenje trave.
Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.