U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 18.06.2013

 Vodosnabdijevanje uredno u gradu i prigradskim naseljima. U toku je popravka puknute cijevi u  Bistarcu. Od aktivnosti  koje su u toku izdvajamo:   isključenja sa mreže, kontrola pumparnica i u dijelu grijanja remont novih podstanica.

Odlukom o vodosnabdijevanju na području općine Lukavac (čl.38) održavanje ili smetnje na priključku koje nastaju krivicom ili nepažnjom korisnika usluge ili dotrajalošću priključka, opravlja se o trošku korisnika usluge. Svaki kvar i štetu na priključku i vodomjeru korisnik jedužan odmah prijaviti davaocu usluge, a davalac usluge je dužan odmah a najkasnije  u roku od 24 sata od prijave, da poduzme mjere radi otklanjanja kvara.

Odvoz smeća vrši se po ustaljenom rasporedu sa radom i u drugoj smjeni. Odlukom o komunalnom redu (čl.128) na deponiji nije dozvoljeno zadržavanje bez odobrenja službenog lica. Zabranjeno je neovlašteno prebiranje ili razgrtanje otpada i smeća i odvoz istih sa deponije. Na deponiju se ne smiju dovoditi, niti puštati domaće životinje, niti se smiju odlagati uginule životinje.

Uređenje asfaltnih i zelenih površina se nastavlja,kao i  mašinsko- ručno metenje, okopavanje cvijeća, uređenje prostora spomen obilježja u ulici Trg slobode, odvoz sakupljene trave iz dijela grada Centar 2 i drugo prema situaciji na terenu.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»   Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi   nadležne službe blagovremeno intervenisale.