U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 16.09.2014

Danas svi korisnici mogu očekivati uredno vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima. Redovne aktivnosti u

toku, obilazak i kontrola ispravnosti rada pumparnica, mjerenja protoka vode ultrasoničnim

aparatom MZ Bokavići se nastavlja, planirano čišćenje kanalizacione mreže u MZ Hrvati.

Pripreme za početak grejne sezone u toku, kontrola stanja podstanica, zamjena pumpi po potrebi

i druge aktivnosti sa kojima očekujemo blagovremeni početak grejne sezone a po potrebi i ranije.

 

Odvoz smeća vrši se po ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene.

 

Odlukom o komunalnom redu čl.109 na kompletnom području općine Lukavac obavezan je odvoz

kućnog smeća i krupnog otpada. Za organizovanje obaveznog odvoza kućnog i krupnog otpada

sa cjelokupnog područja općine odgovoran je davalac komunalnih usluga i nadležna općinska

služba za inspekcijske poslove.

U članu 110 rečeno je da saglasnost na cijenu usluga za odvoz kućnog smeća i krupnog otpada

daje Općinsko vijeće na zahtjev Javnog komunalnog preduzeća, odnosno pravnog lica ili lica koje

samostalno obavlja djelatnost, kome je povjereno obavljanje poslova odvoza smeća shodno

članu 21. Zakona o komunalnim djelatnostima («Službene novine TK» broj 11/05).

 

Čišćenje asfaltnih i zelenih površina se nastavlja prema Programu o održavanja čistoće javnih

površina.

 

Poziv korisnicima usluga:

Pozivamo sva pravna i fizička lica da odmah plate svoja dugovanja za izvršene komunalne

usluge, a posebno za centralno grijanje zbog skorog početka grejne sezone.

Za sve koji to ne urade J.P.»RAD» Lukavac će izvršiti utuženja putem općinskog suda, te izvršiti

isključenja sa korištenja svih komunalnih usluga.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»

Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi

nadležne službe blagovremeno intervenisale.