U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 15.09.2014

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uredno. Obilazak i kontrola ispravnosti rada

pumparnica sa dopunom rezervoara po potrebi u toku, mjerenja protoka vode ultrasoničnim

aparatom  sa ciljem utvrđivanja gubitaka u MZ Bokavići kao i nastavak čišćenja kanalizacione

mreže u ulici Branilaca Bosne.

 

Odlukom o vodosnabdijevanju na području općine Lukavac čl.36 određeno je da vodomjeri

moraju biti smješteni u posebno zatvorenim skloništima izrađenim tako da se nesmetano može

doći do vodomjera koji se nalazi u skloništu. Skloništa se izgrađuju na teret vlasnika objekta.

Vlasnik, odnosno korisnik objekta održava skloništa za vodomjer o svom trošku i brine se da

uvijek bude suho, uređeno i pristupačno, kako bi se vodomjer mogao popravljati  i čitati potrošnja

vode.

Skloništa van zgrade moraju imati poklopac od livenog gvožđa ili čeličnog lima. Ukoliko se

sklonište za vodomjer nalazi unutar zgrade ono ne smije biti u stambenim, magacinskim ili

klozetskim prostorijama.

 

Odvoz smeća vrši se po ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene.

 

Održavanje čistoće javnih površina se nastavlja prema Programu o održavanja čistoće javnih

površina. Danas čišćenje prostora sedmične pijace po završetku pijace.

 

Poziv korisnicima usluga:

Pozivamo sva pravna i fizička lica da odmah plate svoja dugovanja za izvršene komunalne

usluge, a posebno za centralno grijanje zbog skorog početka grejne sezone.

Za sve koji to ne urade J.P.»RAD» Lukavac će izvršiti utuženja putem nadležnog  suda, te izvršiti

isključenja sa korištenja svih komunalnih usluga.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»

Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi

nadležne službe blagovremeno intervenisale.