U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 15.04.2013

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Prema temperaturama mjerenim u tri dana uzastopno u 21,00 sat danas bi trebalo doći do prekida u distribuciji toplotne energije.
Vodosnabdijevanje uredno. Danas planirana isključenja sa mreže određenog broja korisnika usluga koji ne izmiruju obaveze po ispostavljenim računima za isporučenu vodu.
Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu.
Čišćenje asfaltnih površina sa mašinsko-ručnim metenjem, zelenih površina sa okopavanjem cvijeća se nastavlja. Danas je planiran početak košenja trave u dijelu ulice Lukavačkih brigada.
Odlukom o komunalnom redu (čl.102) bez odobrenja općinske službe nadležne za komunalne poslove zabranjeno je:
-prekopavanje javne zelene površine,
-rekonstrukcija postojećih i novih zelenih površina,
-ograđivanje i postavljanje bilo kakvih uređaja, objekata, naprava, reklama, panoa i slično na javnim zelenim površinama
-odlaganje građevinskog materijala,
-kampiranje i postavljanje šatora i
-rezanje grana i vrhova drveća, obaranje i uklanjanje drveća te vađenje panjeva.