U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 15.01.2014

Vodosnabdijevanje uredno. U toku obilazak i kontrola rada pumparnica, zamjena jednog dijela cjevovoda u naselju Dvori, saniranje terena kod Hotela po izvršenim radovima, mjerenje   protoka vode u MZ Huskići, naselju Karići sa ciljem  utvrđivanja gubitaka u mreži.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna.

Odlukom o snabdijevanju toplotnom energijom određeni su uslovi i način priključenja novih korisnika na sistem centralnog snabdijevanja toplotnom energijom tako da u članu 10. stoji da svi korisnici centralizovanog sistema snabdijevanja toplotnom energijom stiču pravo priključka na sistem centralizovanog snabdijevanja toplotnom energijom, pri čemu moraju ispuniti slijedeće uslove:

-posjedovati odobrenje za građenje i upotrebnu dozvolu,

-pribaviti saglasnost od ovlaštenog distributera  toplotne energije,

-uplatiti troškove izdavanja saglasnosti ovlaštenom distributeru toplotne energije i komunalne takse općinskoj službi za komunalne poslove,

–  izvršiti tehnički prijem kućne instalacije, uz obavezno prisustvo ovlaštenog radnika od strane ovlaštenog distributera  i

-izvršiti probni pogon, te o istom sačiniti zapisnik koga potpisuju predstavnici investitora, izvođača radova i predstavnika ovlaštenog distributera.

Korisnik može izvršiti proširenje instalacije i povećati broj grejnih tijela u svom objektu, uz prethodnu saglasnost ovlaštenog distributera.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene.

Čišćenje asfaltnih i zelenih površina vrši se u skladu sa Programom  o održavanju čistoće javnih površina.

Odlukom o komunalnom redu (čl.15)  zabranjeno je postavljanje plakata, oglasa i sličnih objava van dozvoljenih mjesta, a naročito na: fasadama, stalnim ogradama, potpornim zidovima, rasvjetnim i ostalim stubovima, energetskim i drugim postrojenjima i sličnim objektima koji imaju kulturnu i istorijsku vrijednost, na objektima vjerskih institucija, mostovima, spomen obilježjima,ukoliko to nije odobreno od nadležne općinske  službe.

Plakate, oglase i slične objave postavljene van dozvoljenih mjesta, uklonit će općinske službe nadležne za komunalne poslove o trošku fizičkog lica, lica koje samostalno obavlja djelatnost ili pravnog lica koje ih je postavilo.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»  Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi    nadležne službe blagovremeno intervenisale.