U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 13.03.2014

Vodosnabdijevanje uredno osim dijela potrošača  u MZ Hrvati,  koji se snabdijevaju iz rezervoara Nezirovići.Radna grupa je  na terenu, sa ciljem utvrđivanja nedostataka. Nastavljaju se i radovi na traženju puknuća vodovodne cijevi u ulici Slatine. Kombinovana cisterna vrši čišćenje kanalizacije u ulici Armije BiH i Titovoj kao i mjerenje protoka iz rezervoara sa ciljem utvrđivanja gubitaka u mreži.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Kontrola ispravnosti rada podstanica u toku.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene.

Čišćenje asfaltnih i zelenih površina vršit će u skladu sa Programom o održavanju čistoće javnih  površina. Danas planirano ručno metenje asfaltnih površina.

Odlukom o komunalnom redu (čl.102) radi zaštite zelenih površina zabranjeno je:

-prekopavanje javne zelene površine,

-rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih zelenih površina,

-ograđivanje i postavljenje bilo kakvih uređaja, objekata, naprava, reklama, panoa i slično na javnim zelenim površinama,

–  odlaganje građevinskog materijala,

–  rezanje grana i vrhova drveća, obaranje i uklanjanje drveća te vađenje panjeva.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»    Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi  nadležne službe blagovremeno intervenisale.