U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 13.02.2014

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uredno. Juče pronađeno puknuće vodovodne cijevi u naselju Veresike. Z danas je predviđena popravka puknute vodovodne cijevi,  što se neće odraziti na kvalitet   vodosnabdijevanja ostalih korisnika usluga, kontrola protoka vode prema ulici Slatine sa ciljem utvrđivanja gubitaka u mreži,  zamjena određenog broja vodomjera , isključenja sa mreže  korisnika koji ne izmiruju obaveze po ispostavljenim računima kao i obilazak i kontrola ispravnosti rada pumparnica.

Odlukom o vodosnabdijevanju na području općine Lukavac (čl.59) korisnik usluge vodosnabdijevanja ima pravo na:

-kontinuirano snabdijevanje pitkom vodom propisanog kvaliteta,

-ispostavljanje računa za utrošenu vodu i

-obavještenje o smetnjama u vodosnabdijevanju i redukciji vode.

Korisnik usluge vodosnabdijevanja obaveza je da:

-koristi vodu na ekonomičan i racionalan način, kako bi se spriječilo rasipanje vode,

-plati utvrđenu cijenu za vodosnabdijevanje po ispostavljenom računu utrošene vode,

-održava kućne vodovodne instalacije i da ih zaštiti od oštećenja i kvara kako bi mogle trajno služiti svojoj namjeni,

-u slučaju kvara brzo obezbijediti lokaciju i otkloniti kvar ili havariju i

-omogućiti očitanje vodomjera.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu. Juče nije postignut odvoz smeća za dio MZ Dobošnica Donja što će biti nadoknađeno danas.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Kontrola ispravnosti rada pumparnica u toku sa zadatkom utvrditi kvalitet grijanja u prostoru gdje je smještena Civilna zaštite.

Čišćenje asfaltnih i zelenih površina vrši se u skladu sa Programom o održavanju čistoće javnih površina.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.