U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 11.07.2013

 Vodosnabdijevanje uredno. Redovne aktivnosti u toku, kontrola rada pumparnica, zamjena određenog broja vodomjera, isključenja sa mreže korisnika usluga koji ne izmiruju obaveze po ispostavljenim računima, čišćenje kolektora i ostalo prema dojavama i situaciji na terenu.

Odlukom o vodosnabdijevanju na području općine Lukavac, ukoliko nije moguće postaviti vodomjer za svaki posebni dio zgrade, koji predstavlja samostalnu upotrebnu cjelinu, poseban vodomjer, onda će se količina utrošene vode korisniku usluge obračunavati i naplaćivati paušalno, kako slijedi:

–  fizička lica- 5m³ po članu domaćinstva mjesečno i pravna lica na osnovu tehničkih normativa koje, u obliku pravilnika, donosi davalac usluge, a zavisno od djelatnosti kojom se pravno lice bavi. Paušalno naplaćivanje količine utrošene vode vršit će se do momenta postavljanja pojedinačnih vodomjera, koje je davalac usluge dužan postaviti u što kraćem roku a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača BiH (Službeni glasnik BiH, broj 25/06).

Ukoliko je vodomjer u kvaru tada će se potražnja vode korisniku usluge obračunavati na osnovu prosječne potrošnje najmanje za prethodna tri mjeseca.

Odvoz smeća odvija se bez poteškoća prema ustaljenom rasporedu, radom u dvije smjene, jutarnjim radom od 05,30 sati a poslijepodnevno od 16,00 sati.

Košenje trave, sakupljanje pokošene trave, okopavanje cvijeća, mašinsko-ručno metenje asfaltnih površina, pražnjenje korpica za smeće sa svakodnevnim uređenjem prostora spomen obilježja u ulici Trg slobode u toku.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»  Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi  DSC05237nadležne službe blagovremeno intervenisale.