U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 10.07.2013

Vodosnabdijevanje uredno u gradu i prigradskim naseljima. Za danas je planirana opravka puknute vodovodne cijevi u GIKIL-u, kontrola rada pumparnica, zamjena vodomjera u Donjem Bistarcu, isključenja sa mreže određenog broja korisnika usluga koji ne izmiruju obaveze po ispostavljenim računima, čišćenje kolektora u ulici Poštanska, a za grijanje dopuna
podstanica vodom.
Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu sa radom u dvije smjene.
Odlukom o komunalnom redu (čl.116) svi privredni, poslovni i stambeni objekti, odnosno njihovi vlasnici ili korisnici na području općine Lukavac, obavezni su imati regulisan odvoz smeća putem ovlaštene organizacije, odnosno zaključiti Ugovor. Korisnici odvoza kućnog smeća dužni su sakupljeno kućno smeće pažljivo odlagati u posudu za smeće, tako da se
ono ne rasipa i ne prlja okolni prostor. Posude za kućno smeće moraju biti zatvorene. Zabranjeno je odlaganje smeća uz posude za kućno smeće u kutijama ili sličnoj ambalaži.Prilikom odlaganja kućnog smeća, korisnik usluge dužan je ambalažni otpad (kartonske kutije i sl.) usitniti.
Ambalažni otpad korisnici poslovnih prostora u kojima obavljaju poslovnu djelatnost, dužni su odlagati na posebna mjesta koja odredi pravno lice ili lice koje samostalno obavlja djelatnost, kome je povjeren odvoz smeća. Zabranjeno je oštećivati posude za kućno smeće, ulijevati u njih tekućine, bacati žar ili vrući pepeo, bacati ostatke životinja,
građevinski materijal, glomaznu ambalažu, dijelove kućnog namještaja i slično.
Zabaranjeno je onemogućavati sabirnom vozilu pristup posudama za smeće, a vozila koja
onemogućavaju pristup sabirnim vozilima će se na poziv davaoca kmunalne usluge biti uklonjena uz posredovanje službenika Policijske uprave Lukavac. U slučaju da dođe do zapaljenja sadržaja kontejnera isti je dužan ugasiti vatrogasna jedinica.
Mašinsko-ručno metenje asfaltnih površina, košenje trave, okopavanje cvijeća, pražnjenje korpica za smeće, uređenje prostora spomen obilježja u ulici Trg slobode je u toku.
Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.