U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 10.04.2014

Vodosnabdijevanje uredno. Juče nije završena popravka vodovodne cijevi u MZ Modrac i  MZ Donji Bistarac. Radovi se nastavljaju danas. Ukoliko bude moralo doći do prekida u  isporuci vode korisnici usluga će biti blagovremeno informisani. U toku redovan obilazak i  kontrola ispravnosti rada pumparnica, zamjena vodomjera, mjerenje protoka vode sa ciljem utvrđivanja  gubitaka u mreži.

Obavještenje: Obavještavamo potrošače pitke vode iz gradskog vodovoda Lukavac da voda iz  gradskog vodovoda ne zadovoljava kvaliteteu propisanu o higijenskoj ispravnosti vode za piće (zbog većeg sadržaja mangana) ali se kao takva može koristiti za higijensko-sanitarne potrebe.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica u toku.

Odvoz smeća će se vršiti prema planiranom rasporedu. U vezi sa odvozom smeća dajemo:

Obavijest: U sklopu proljetnog čišćenja grada J.P.»RAD» Lukavac će u petak 11.04.2014. organizovati odvoz krupnog otpada sa područja Lukavac Grada. Pozivamo građane da u navedenom periodu otpadne dijelove namještaja, bijele tehnike i slično  iznesu pored kontejnera za kućno smeće ili isto odlože u najbliže locirane kontejnere od 5 m ³.  U ulici Kulina bana punkt za prikupljanje smeća bit će prostor bivše pijace preko puta Vile a u ulici Slatine bivši poligon.

Napomena: U krupni otpad ne spada krupni građevinski materijal, šut i slično i isti će se voziti po zahtjevu i trošku vlasnika.  U cilju efikasnijeg obavljanja predviđenih poslova, molimo građane da se pridržavaju uputa datih  u obavještenju.

Proljetno čišćenje asfaltnih i zelenih površina u toku, ručno metenje, košenje trave kao i sadnja  cvijeća a sve u skladu sa mogućim u ovim vremenskim uslovima.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»    Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi  nadležne službe blagovremeno intervenisale.