U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 10.02.2014

Vodosnabdijevanje uredno. Redovan obilazak i kontrola rada pumparnica u toku, mjerenje protoka vode sa ciljem  utvrđivanja gubitaka u mreži od Crkve prema Tenis hali, MZ Modrac i MZ  Lukavac Mjesto, zamjena određenog broja vodomjera i isključenja sa mreže korisnika koji ne izmiruju obaveze po ispostavljenim računima.

Odlukom o vodosnabdijevanju na području općine Lukavac (čl.39)  davalac usluge ima isključivo pravo otvaranja i zatvaranja ventila za zatvaranje veze na mjestu gdje se nalazi vodomjer. Korisnik usluge može zatvoriti ventil iza vodomjera u slučaju kvara ili opravke na kućnoj vodovodnoj instalaciji  i o tome mora obavijestiti davaoca usluge bez odlaganja.

Zatvaranje ventila vodomjera može izvršiti korisnik usluge samo u slučaju kvara vodomjera i ventila iza vodomjera, s tim što je dužan da o tome obavijesti davaoca usluge.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica u toku.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene.

Odlukom o komunalnom redu (čl.57)  protupožarni hidranti i hidranti za pranje javnih površina moraju se održavati u ispravnom stanju, održava ih Javno komunalno preduzeće, odnosno pravno lice ili lice koje samostalno obavlja djelatnost, kome općina povjeri ove poslove.

Zabranjeno je onemogućavanje pristupa, uništavanje, oštećenje i neovlaštena upotreba hidranta ili fontane.

Čišćenje asfaltnih i zelenih površina vrši se u skladu sa Programom o održavanju čistoće javnih  površina.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»  Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi  nadležne službe blagovremeno intervenisale.