U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 09.02.2015

Zimska služba tokom noći i danas na terenu i izvršava planom zacrtane zadatke. Svi putni pravci iz nadležnosti J.P.»RAD» Lukavac dobrim dijelom prohodni. Danas se može očekivati uklanjanje snijega i leda sa trotoara.
Odlukom o komunalnom redu čl.133 za uklanjanje snijega i leda sa krovova poslovnih objekata, odgovorno je preduzeće ili druga pravna lica, lice koje samostalno obavlja djelatnost i fizička lica koja su vlasnici ili korisnici prostora u tim zgradama. Za uklanjanje snijega i leda sa krovova stambenih i stambeno-poslovnih objekata, odgovorni su vlasnici ili korisnici stanova, odnosno prostora u njima. Za uklanjanje snijega i leda sa trotoara uz objekte, odgovorni su vlasnici ili korisnici stanova i poslovnih prostora u objektima. Za uklanjanje snijega i leda sa pločnika uz kioske i pokretne uređaje odgovorni su vlasnici, odnosno korisnici kioska i pokretnih uređaja.
Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uredno.
Odvoz smeća vršit će se u skladu sa uslovima po ustaljenom rasporedu.
Radnici koji rade na održavanju čistoće javnih površina su raspoređeni na poslove i radne zadatke zimske službe.
Isporuka i distribucija toplotne energije uredna.
Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.