U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 03.06.2014

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uredno. Redovne aktivnosti su u toku, obilazak i kontrola ispravnosti rada pumparnica, crpanje šahtova u Sisecam soda Lukavac i Fabrika cementa Lukavac, kao i remont podstanice u zgradi Seljanka 1.
Odlukom o vodosnabdijevanju na području općine Lukavac čl.38 održavanje ili smetnje na priključku koje nastaju krivicom ili nepažnjom korisnika usluge ili dotrajalošću priključka, popravljaju se o trošku korisnika usluge. Svaki kvar i štetu na priključku i vodomjeru korisnik usluge je dužan odmah prijaviti davaocu usluge, a davalac usluge je dužan odmah, a najkasnije u roku od 24 sata od prijave da poduzme mjere radi otklanjanja kvara.
Odvoz smeća vrši se po ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene.
Čišćenje asfaltnih i zelenih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina čije izvršenje radova prati nadležna općinska služba.
Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.