U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije 04.06.2013

Vodosnabdijevanje uredno.Danas planirano izvođenje radova na razvodu vode u GIKIL Lukavac, zatim na lokaciji Vatrogasni dom sa ugradnjom vodovodnih cijevi, isključenja sa mreže određenog broja korisnika usluga koji ne izmiruju obaveze po ispostavljenim računima, u ulici Rudničkoj opravka puknute vodovodne cijevi, mjerenje protoka vode sa ciljem utvrđivanja gubitaka u mreži.
Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu.
Košenje trave danas planirano u ulicama Armije BiH, Omladinska i Kulina bana, sadnja ukrasnih grmova u ulici Derviša Sušića, okopavanje cvijeća u ulici Lukavačkih brigada kao i mašinsko-ručno metenje asfaltnih površina.
Odlukom o komunalnom redu (čl.89) u dijelu odvodnja atmosferskih i otpadnih voda sa javnih površina svi otvori (šahtovi, okna, slivnici) na javnim saobraćajnim površinama moraju se izvoditi prema važećim propisima i standardima, te održavati u ispravnom stanju.
O održavanju otvora (šahtova) za vodovod, individualnu kanalizacionu mrežu, te električnu,telefonsku i drugu instalaciju, brine se Javno komunalno ili drugo preduzeće, odnosno pravno lice, lice koje samostalno obavlja djelatnost ili fizičko lice koje te otvore koristi.
Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.