U službi građana općine Lukavac
Servisne informacie za 01.06.2013

Vodosnabdijevanje uredno. Odlukom o komunalnom redu (čl.38) održavanje ili smetnje na priključku koji nastaje krivicom ili nepažnjom korisnika usluge ili dotrajalošću priključka opravljaju se o trošku korisnika usluge. Svaki kvar i štetu na priključku i vodomjeru korisnik usluge je dužan odmah prijaviti davaocu usluge, a davalac usluge je dužan odmah, a najkasnije u roku od 24 sata od prijave, da poduzme mjere radi otklanjanja kvara.
Odvoz smeća odvija se prema planu. Danas je planiran odvoz krupnog otpada. Odlukom o komunalnom redu (čl.112) određeno je da je zabranjeno odlaganje smeća van posuda za smeće. Ukoliko se utvrdi da je lice odlagalo smeće van posude za smeće, isto će na osnovu rješenja komunalnog inspektora Javno komunalno preduzeće, pravno ili fizičko lice kome je povjereno obavljanje poslova odvoza smeća ukloniti o trošku tog lica.
Košenje trave danas planirano na raskrsnici puta M4 kod semafora, prema Modracu kao i čišćenje prostora oko kontejnera i drugo moguće u ovim vremenskim uslovima.
Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.