U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za 22.07.2013

DSC05237Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uredno. Danas planirana izrada priključka za vodu u naselju Hrvati, kontrola pritiska u dijelu Lukavčića (vod za MZ Huskiće), čišćenje kolektora u ulici Sarajevska, saniranje terena u ulici Alekse Šantića po izvršenim radovima, isključenja sa mreže korisnika usluga koji ne izmiruju obaveze po ispostavljenim računima, dovršetak remonta elektro instalacije podstanice u Poreskoj upravi, mjerenje protoka vode u dijelu od Crkve do Tenis hale.
Odvoz smeća odvija se prema ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene, jutarnjim radom od 05,30 sati i poslijepodnevnim od 16,00 sati.
Radovi na uređenju asfaltnih i zelenih površina sa okopavanjem cvijeća se nastavljaju, u toku je čišćenje asfaltnih površina kao priprema za noćno pranje, uređenje prostora spomen obilježja u ulici Trg slobode kao i uređenje prostora sedmične pijace po završetku pijace.
Odlukom o komunalnom redu (čl.47) rješenjem o odobravanju za privremeno zauzimanje javne površine, određuje se lice kome se odobrava zauzimanje javne površine, detaljana oznaka i veličina lokacije koja se odobrava, namjena, vrsta objekta, vremenski period na koji se odobrava zauzimanje, visina naknade i drugi elementi. Privremeno zauzimanje javnih površina može se odobriti za period od najviše (1) godine, s tim da se zauzimanje radi postavljan ja ljetnih bašti odobrava za period od 01.aprila do 31.oktobra tekuće godine. Izuzetno, ukoliko se radi o prvom korisniku javne površine koji je imao posebne troškove u vezi sa privođenjem površina namjeni za se odobrava zauzimanje (instalacije, posebni uslovi uređenja zemljišta i slično), zauzimanje se može odobriti na duži period, ali ne na duži od dvije godine.
Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi NIK_2567 (Copy)nadležne službe blagovremeno intervenisale.