U službi građana općine Lukavac
Poziv korisnicima usluga isporuke toplotne energije i ugovor o isporuci i korištenju toplotne energije

Poštovani korisnici,

J.P. “RAD” d.o.o. Lukavac pokreće akciju zaključivanja ugovora o isporuci i korištenju toplotne energije sa korisnicima – etažnim vlasnicima/korisnicima stambenih i poslovnih prostora u objektima kojima je data saglasnost za ugradnju inidividualnih mjerila toplotne energije. Pozivamo sve korisnike da se jave u prostorije J.P. “RAD” d.o.o. Lukavac, ul. Partizanski put bb, radi zaključivanja ugovora o isporuci i korištenju toplotne energije koje će biti organizovano na sljedeći način:

 • KORISNICI U OBJEKTU AAM 1, u periodu od 09.11.2020.-13.11.2020. godine, od 08:00 do 13:00 časova,
 • KORISNICI U OBJEKTU LUCIANA B2, u periodu od 16.11.2020.-20.11.2020. godine, od 08:00 do 13:00 časova,
 • KORISNICI U OBJEKTU LUCIANA B3, u periodu od 23.11.2020.-27.11.2020. godine, od 08:00 do 13:00 časova.

Ugovor se zaključuje u prostorijama J.P. “RAD” d.o.o. Lukavac, ul. Partizanski put bb. Samo u izuzetnim situacijama ugovor će se zaključiti na adresi prebivališta/sjedišta korisnika/vlasnika, kada to bude zatraženo iz opravdanih razloga.

Obaveza zaključivanja ugovora o pružanju komunalne usluge utvrđena je članom 17. Zakona o komunalnim djelatnostima TK (“Službene novine TK”, broj: 11/05, 7/07, 8/12, 14/13 i 11/20), dok je članom 43. propisano da lice koje ne zaključi ugovor čini prekršaj .

U svrhu zaključivanja ugovora, fizička lica dužna su dati na uvid ličnu kartu i dokaz o vlasništvu, odnosno korištenju stambenog/poslovnog prostora (ugovor o kupoprodaji/otkupu stana/poslovnog prostora ili ugovor o poklonu iili zk izvadak ili rješenje o nasljeđivanju ili drugu dokumentaciju kojom se dokazuje osnov korištenja u slučaju kada nije stečeno pravo vlasništva nad stanom/poslovnim prostorom – ugovor o zakupu ovjeren od strane porezne uprave, i sl.), dok su predstavnici pravnih lica dužni dati na uvid fotokopiju JIB-a i imati pečat.

Tekst Ugovora o isporuci i korištenju toplotne energije biće objavljen na web stranici preduzeća (www.jpradlukavac.ba). Poziv/obavijest o zaključivanju ugovora biće objavljen na web stranici preduzeća te na oglasnim pločama zgrada/ulaza. Sve informacije u vezi potpisivanja ugovora mogu se dobiti na broj telefona 035/554-439, svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 časova.

Ugovor o isporuci i korištenju toplotne energije

Na osnovu člana 17. Zakona o komunalnim djelatnostima TK (“Službene novine TK”, broj: 11/05, 7/07, 8/12, 14/13 i 11/20), člana 10. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Lukavac („Službeni glasnik Općine Lukavac“, broj: 2/07, 4/09 i 9/11) i Odluke o snadbijevanju toplotnom energijom na području Općine Lukavac (“Službeni glasnik Općine Lukavac”, broj: 5/11 i 5/20), ugovorne strane:

1.  Javno preduzeće za komunalne i zanatske usluge “RAD” d.o.o. Lukavac, sa sjedištem u Lukavcu, ul. Partizanski put bb, ID broj: 4209472410009, koje zastupa direktor Osmić Nehrudin, dipl.ing.rud. (u daljem tekstu: Davalac usluge) i

2.  Prezime i ime _____________,  adresa ____________, iz ______________, čiji identitet je utvrđen uvidom u LK broj: __________ izdatu od ________________  (u daljem tekstu: Korisnik usluge), zaključile su dana ________________ ovaj

U G O V O R o isporuci i korištenju toplotne energije

Član 1.

Predmet ovog ugovora je reguliranje međusobnih odnosa između korisnika usluge i davaoca usluge o isporuci i korištenju toplotne energije za grijanje poslovnog prostora u Lukavcu, ul. Titova _____ukupne površine grijanja _____m2, koji je evidentiran kod davaoca usluge pod šifrom _______.

Član 2.

Davalac usluge je dužan obezbijediti neprekidnu isporuku toplotne energije korisniku usluge, osim u slučaju kvarova, neophodnih radova te ostalih okolnosti na koje ne može uticati.

Davalac usluge dužan je sistematski održavati i kontrolisati postrojenja za pripremu nosioca toplote, toplovodnu mrežu i držati sistem centralnog snabdijevanja toplotnom energijom za vrijeme sezone grijanja u radnom režimu te održavati standardni nivo kvaliteta toplotne energije

Član 3.

Korisnik usluge dužan je održavati svoje unutrašnje instalacije u tehnički ispravnom i pogonski spremnom stanju.

Korisnik usluge dužan je da odmah otkloni sve kvarove i nedostatke, i poduzme sve mjere kako bi onemogućio nastanak štete drugim korisnicima, odnosno davaocu usluge.

Korisnik usluge dužan je bez odlaganja obavijestiti davaoca usluge o uočenom oštećenju priključka, oštećenju i/ili otuđenju mjerila toplotne energije, uklanjanju plombe ili oštećenju mjernih ormara.

Član  4.

Korisnik usluge se ne može izdvojiti iz sistema daljinskog grijanja bez saglasnosti davaoca usluge i ostalih korisnika u objektu za privremeno isključenje sa sistema grijanja, osim ako to tehničke mogućnosti dozvoljavaju, odnosno ako se time ne ugrožava kvalitet toplotne energije, standard i sigurnost drugih korisnika usluge i ako se time negativno ne utiče na okoliš.

Član 5.

Za isporučenu toplotnu energiju davalac usluge ima pravo na naknadu saglasno utvrđenoj cijeni toplotne energije koja iznosi 68,50 KM/MWh, sa uračunatim porezom na dodanu vrijednost.

U slučaju izmjene cijene toplotne energije, davalac usluge dužan je u sredstvima javnog informisanja, putem svoje internet stranice ili na drugi pogodan način obavijestiti korisnika usluge o promjeni cijene toplotne energije prije njene primjene.

Član 6.

Korisnik usluge dužan je platiti davaocu usluge naknadu za isporučenu toplotnu energiju po ispostavljenom računu u roku od 8 dana od dana ispostavljanja računa.

Korisniku koji ne plati davaocu usluge troškove toplotne energije u ugovorenom roku, davalac usluge obračunava zateznu kamatu u visini koja je određena Zakonom Korisnik usluge može osporiti obračunati iznos naknade za utrošenu toplotnu energiju u roku od osam dana od dana prijema računa.

Član 7.

Konačan obračun za utrošenu toplinsku energiju po MWh vršit će se na osnovu očitanog stanja na zajedničkom i individualnom mjerilu toploptne energije (broj kalorimetra: ______________), uvećano za korekciju toplotnih gubitaka u objektu/zgradi.

Mjerilo toplinske energije očitava se mjesečno i to zadnji dan u mjesecu.

Član 8.

Davalac usluge može obustaviti isporuku toplotne energije u sljedećim slučajevima:

 1. ako je individualna unutrašnja instalacija korisnika neispravna, zbog čega se nepotrebno troši toplotna energija,
 2. ako individualna unutrašnja instalacija korisnika ugrožava ili može da ugrozi živote ili zdravlje drugih korisnika, nanosi štetu drugim korisnicima ili ugrožava kvalitet snabdijevanja toplotnom energijom,
 3. ako se korisnik samovoljno priključi na toplovodnu mrežu,
 4. ako korisnik ne plati za utrošenu toplotnu energiju dvije mjesečne naknade uzastopno,
 5. ako samoinicijativno izvrši bilo kakvu rekonstrukciju na distributivnoj mreži,
 6. ako samoinicijativno rukuje i popravlja zajedničku toplovodnu armaturu,
 7. ako korisnik ne omogući očitovanje utrošene količine toplote na mjerilu toplotne energije
 8. ako korisnik na bilo koji način ugrožava pouzdano snabdijevanje toplotom.

Član 9.    

Korisnik usluge ne može bez pismene saglasnosti davaoca usluge vršiti zamjene, prepravke ili dogradnje na unutrašnjim instalacijama. Korisnik ne smije koristiti toplu vodu iz instalacije za druge potrebe.

Korisnik usluge dužan je omogućiti ovlaštenoj osobi davaoca usluge pristup priključku i obračunskom mjernom mjestu.     

Član 10.

Korisnik usluge dužan obavijestiti davaoca usluge o promjeni vlasništva, adrese na koju se šalju računi te drugim relevantnim promjenama koje utiču na međusobne odnose ugovornih strana, u roku od 15 dana od nastanka promjene.

Član 11.

Ovaj ugovor zaključuje se na neodređeno vrijeme, a primjenjuje se počev od 01.11.2020. godine.

Član 12.

Sve eventualne sporove po ovom Ugovoru, ugovorne strane će rješavati sporazumno.

Ukoliko između ugovornih strana dođe do spora koji se ne može rješiti međusobnim dogovorom, isti će se riješiti putem nadležnog suda.

Član 13.

Korisnik usluge je saglasan da se njegovi lični podaci koriste u svrhu obračuna, raspodjele isporučene toplotne energije i naplate potraživanja, a davalac usluge se obavezuje da će lične podatke korisnika usluge obrađivati i koristiti u naprijed navedenu svrhu, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

Član 14.

Ovaj ugovor sačinjen je u 5 (pet) istovjetnih primjerka od kojih davalac usluga zadržava 4 (četiri), a korisnik 1 (jedan) primjerak.