U službi građana općine Lukavac
Odluka o poništenju postupka javne nabavke LOT 3.

Broj:02-10-2965/17

Lukavac,16.11.2017.g.

 

Na osnovu člana 69. stav (2) tačka a), člana 70. st. 1, 4. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 02-10-2942/17 od 14.11.2017. godine, u postupku javne nabavke roba-  LOT 3. Elektrode i rezne ploče  za potrebe J.P. “RAD” Lukavac, direktor donosi

 

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke

 

Član 1.

 

Poništava se postupak javne nabavke –  LOT 3. Elektrode i rezne ploče za potrebe J.P. “RAD” Lukavac, iz razloga što nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku u skladu sa članom 69. stav 2.  tačka a) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član. 2

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web-stranici www.jpradlukavac.ba, shodno članu 70. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-10-2526/17 od 02.10.2017.godine.

Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 1.270,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 1329-7-1-15-3-11/17  objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 03.11.2017.g.

Zahtjev za dostavu ponuda proslijeđen je sljedećim ponuđačima (istovremeno sa slanjem obavještenja o nabavci na Portal javnih nabavki):

Ponuđaču: “Euro Dam-Jas” d.o.o. Lukavac

Ponuđaču:”Motorex” d.o.o. Gračanica

Ponuđaču: “Truck trade” d.o.o. Gračanica

Komisija za javnu nabaku imanovana je Rješenjem broj: 02-10-2873/17 od 08.11.2017. godine. Komisija za javnu nabavku dostavila dostavila je dana 14.11.2017. godine Preporuku  o poništenju javne nabavke LOT 3. Elektrode i rezna ploča za potrebe J.P. “RAD” Lukavac

U postupku je utvrđeno da u ovom postupku javne nabavke nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku – čl. 69. st.2 tačka a).:

Naime, u postupku predmetne nabavke nesumnjivo je utvrđeno da nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku, čime su se stekli zakonski uslovi za poništenje postupka javne nabavke. Iz navedenih razloga, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

 

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke.