U službi građana općine Lukavac
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
pastedGraphic.png Javno preduzeće za komunalne i zanatske usluge “RAD” Lukavac

Partizanski put bb, 75300 Lukavac, Tuzlanski kanton, FBiH, BiH

Centrala : 035/555 096

E-mail: jprad@bih.net.ba                                                                          035/554 870

www.jpradlukavac.ba                                                                 Tel./fax: 035/554 439

Općinski sud Tuzla, Matični registarski broj: 1-536                                                                 Identifikacioni broj: 4209472410009

Računi: NLB Banka: 1321200307860053;  Hypo Alpe-Adria-Bank: 3060440000389985;  Sparkasse Bank: 1990500006731798

Broj:02-10-1571/17

Lukavac, 15.06.2017. godine

Na osnovu člana 69. stav (1) tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 02-10-1488/17 od 02.06.2017. godine, u postupku javne nabavke – kancelarijskog materijala za potrebe J.P. “RAD” Lukavac, direktor donosi

ODLUKU

O izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke broj: 02-10-1565/17 od 14.06.2017.godine i ugovor za javnu nabavku roba – kancelarijskog materijala za potrebe J.P. «RAD» Lukavac u 2017/2018.godini, dodjeljuje se ponuđaču «R&S» d.o.o. Sarajevo, Igmanska b.b., 71320 Vogošća, ponuda broj: 8039/17 za ponuđenu cijenu u iznosu od 5.406,29 KM bez uračunatog PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Član. 2

Prijedlog ugovora o nabavki će se dostaviti na potpis izabranom ponuđaču “R&S” d.o.o. 71320 Vogošća po proteku roka od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član. 3

Ova Odluka objavit će se na stranici www.jpradlukavac.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće dostavljena svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-10-1488/17 od 02.06.2017.godine.

Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 7.450,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 1329-7-1-1-3-1/17 objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 02.06.2017. godine.

Zahtjev za dostavu ponuda prslijeđen je sljedećim ponuđačima (istovremeno sa slanjem obaještenja o nabavci na Portal javnih nabaki):

Ponuđaču: “Burgić-prom” d.o.o. Lukavac

Ponuđaču: “Alfadivit” d.o.o. Živinice

Ponuđaču: “Mimens” d.o.o. Lukavac

Komisija za javnu nabaku imenovana je Rješenjem broj:02-10-1536/17 od 12.06.2017. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 14.06.2017. godine  Zapisnik o ocjeni ponuda br: 02-10-1564/17 i  Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj:02-10-1541/17 u postupku javne nabavke roba – kancelarijskog materijala za potrebe J.P. “RAD” Lukavac u 2017/2018. godini, i to ponuđača: “R&S” d.o.o., Igmanaska b.b. 71320 Vogošća.

U postupku po po zapisniku  utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

– da je ukupan broj pristiglih ponuda 3 (tri);

-da je blagovremeno zaprimljeno 3 (tri) ponude;

-da nema  neblagovremeno zaprimljenih ponuda;

-da je 1 (jedna) ponuda ocijenjena kao neprihvatljiva, i to ponuda ponuđača:

– “Berox” d.o.o. Tuzla – cijena ponude ponuđača znatno je veća od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku, odnosno ista ne ispunjava uslove tražene tenderskom dokumentacijom – Aneksa I tačka II 6.a., pa se odbacuje  u skladu sa članom 68. stav 4. Zakona o javnim nabavkama.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača shodno zahtjevima iz Tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka, direktor J.P. “RAD” Lukavac nije našao razloge nepravilnosti  niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku. Naime, u postupku je ocijenjeno  da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Polazeći od činjenice da su dostavljene ponude prihvatljive u formalno-pravnom, ekonomskom i tehničkom smislu i da time ispunjavaju zahtjeve J.P.“RAD” Lukavac, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog najniže cijene, kako slijedi:

R.br. Naziv  / ime ponuđača Ponuđena cijena

(bez PDV-a)

 Rang
1. “R&S” d.o.o. Vogošća, Igmanska b.b.  5.406,29  I
2. “Alfadivit”d.o.o.   Živinice  5.433,54  II

Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterij najniže cijene, koja je ponuđena u iznosu od  5.406,29 KM bez PDV-a.

Cijeneći navedeno, a u skladu sa članom 64. stav (1) tačka b) i članom 65.  Zakona o javnim nabavkama, data je preporuka da se donese Odluka  kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke.

 

                                                                                                                              D I R E K T O R

________________________

Osmić Nehrudin, dipl.ing.rud.

Dostaviti

  1. Ponuđači 3x
  2. Komisija za JN
  3. Služba za pravne poslove
  4. A/a