U službi građana općine Lukavac
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2.

Broj:02-10-2963/17

Lukavac,16.11.2017.g.

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 02-10-2941/17 od 14.11.2017. godine, u postupku javne nabavke roba LOT 2. Autogume  za potrebe J.P. “RAD” Lukavac, direktor donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke broj:02-10-2941/17 od 14.11.2017. godine i ugovor za javnu nabavku roba LOT 2. Autogume, dodjeljuje se ponuđaču  «Euro Dam-Jas» d.o.o. Lukavac, ponuda broj: 32/17-A, za ponuđenu cijenu  od 4.752,54 KM bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Član. 2

Prijedlog ugovora o nabavki će se dostaviti na potpis izabranom ponuđaču «Euro Dam-Jas» d.o.o., po proteku roka od 10 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član. 3

Ova Odluka objavit će se na stranici www.jpradlukavac.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali  u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-10-2526/17 od 02.10.2017.godine.

Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 5.400,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 1329-7-1-15-3-11/17  objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 03.11.2017.g.

Zahtjev za dostavu ponuda proslijeđen je sljedećim ponuđačima (istovremeno sa slanjem obavještenja o nabavci na Portal javnih nabavki):

Ponuđaču: “Euro Dam-Jas” d.o.o. Lukavac

Ponuđaču:”Motorex” d.o.o. Gračanica

Ponuđaču: “Truck trade” d.o.o. Gračanica

Komisija za javnu nabaku imanovana je Rješenjem broj: 02-10-2873/17 od 08.11.2017. godine. Komisija za javnu nabavku dostavila dostavila je dana 14.11.2017. godine zapisnik o ocjeni ponuda broj: 02-10-2940/17 i Preporuku  o izboru najpovoljnijeg ponuđača javne nabavke LOT 2. Autogume za potrebe J.P. “RAD” Lukavac

U postupku po Zapisniku  utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

– da je ukupan broj pristiglih ponuda 1 (jedna)

-da je blagovremeno zaprimljena jedna ponuda

-da nema  neblagovremeno zaprimljenih ponuda

-da je pristigla ponuda prihvatljiva

U postupku donošenja ove odluke , posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača shodno uslovima iz Tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka, direktor JP “RAD” Lukavac nije našao razloge nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu naabvaku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Polazeći od činjenice da je dostavljena ponude prihvatljiva u formalno-pravnom, ekonomskom i tehničkom smislu i da time ispunjava zahtjeve J.P.“RAD” Lukavac, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog najniže cijene:

Naziv  / ime ponuđača Ponuđena cijena (bez PDV-a) Rang
Euro Dam-Jas d.o.o. 4.752,54 KM 1

 

Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterij najniže cijene, koja je ponuđena u iznosu od 4.752,54 KM bez PDV-a.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stava (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

 

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke.

 

 

D I R E K T O R

 

______________________

Osmić Nehrudin,dipl.ing.rudarstva

 

 

Dostaviti:

  1. Ponuđač
  2. Komisija za JN 2 x
  3. Služba za pravne poslove
  4. A/a