U službi građana općine Lukavac
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Broj:02-10-2728/17

Lukavac, 24.10.2017. godine

Na osnovu člana 69. stav (1) tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 02-10-2689/17 od 19.10.2017. godine, u postupku javne nabavke roba – betona MB 30 ( 0-16 mm ) sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost betona i polipropilenskih vlakana za potrebe J.P. “RAD” Lukavac, direktor donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke broj: 02-10-2689/17 od 19.10.2017.godine i ugovor za javnu nabavku roba – betona MB 30 ( 0-16 mm ) sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost betona i polipropilenskih vlakana za potrebe J.P. «RAD» Lukavac dodjeljuje se ponuđaču «TBG BH» d.o.o. Kakanj, ponuda broj: 01-14/06-43,  za ponuđenu cijenu u iznosu od 22.000,00 KM bez uračunatog PDV-a,   kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Član. 2

Prijedlog ugovora o nabavki će se dostaviti na potpis izabranom ponuđaču «TBG BH» d.o.o. Kakanj po proteku roka od 10 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član. 3

Ova Odluka objavit će se na stranici www.jpradlukavac.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće dostavljena svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-10-2525/17 od 02.10.2017.godine.

Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 22.000,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 1329-7-1-11-3-9/17 objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 05.10.2017. godine.

Zahtjev za dostavu ponuda proslijeđen je sljedećim ponuđačima (istovremeno sa slanjem obavještenja o nabavci na Portal javnih nabavki):

Ponuđaču: “TBG BH” d.o.o. Kakanj

Ponuđaču: “Luxuria” d.o.o. Lukavac

Ponuđaču: «Meyer structura» d.o.o. Lukavac

Komisija za javnu nabaku imenovana je Rješenjem broj:02-10-2621/17 od 13.10.2017. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 19.10.2017. godine  Zapisnik o ocjeni ponuda br: 02-10-2688/17 i  Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj:02-10-2689/17 u postupku javne nabavke roba – betona MB 30 ( 0-16 mm ) sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost betona i polipropilenskih vlakana za potrebe J.P. “RAD” Lukavac, i to ponuđača: «TBG BH» d.o.o. Kakanj. U postupku  po zapisniku  utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

– da je ukupan broj pristiglih ponuda dvije (2);

-da su blagovremeno zaprimljene dvije (2) ponude;

-da nema  neblagovremeno zaprimljenih ponuda;

– da je 1 (jedna) ponuda ocijenjena kao neprihvatljiva, i to ponuda ponuđača: “Luxuria” d.o.o. Lukavac – cijena ponude ponuđača znatno je veća od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku, odnosno ista ne ispunjava uslove tražene tenderskom dokumentacijom – Aneksa I tačka II 6.a., pa se odbacuje  u skladu sa članom 68. stav 4. Zakona o javnim nabavkama.

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača shodno zahtjevima iz Tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka, direktor J.P. “RAD” Lukavac nije našao razloge nepravilnosti  niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku. Naime, u postupku je ocijenjeno  da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Polazeći od činjenice da je dostavljena ponuda prihvatljiva u formalno-pravnom, ekonomskom i tehničkom smislu i da time ispunjava zahtjeve J.P.“RAD” Lukavac, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog najniže cijene, kako slijedi:

R.br. Naziv  / ime ponuđača Ponuđena cijena

(bez PDV-a)

Rang
1. «TBG BH» d.o.o. Kakanj 22.000,00 I

Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterij najniže cijene, koja je ponuđena u iznosu od  22.000,00 KM bez PDV-a.

Cijeneći navedeno, a u skladu sa članom 64. stav (1) tačka b) i članom 65.  Zakona o javnim nabavkama, data je preporuka da se donese Odluka  kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke.