U službi građana općine Lukavac
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Broj:02-10-1876/17

Lukavac, 20.07.2017. godine

Na osnovu člana 69. stav (1) tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 02-10-1724/17 od 03.07.2017. godine, u postupku javne nabavke – vodovodnog materijala za potrebe J.P. “RAD” Lukavac, direktor donosi

ODLUKU

O izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke broj: 02-10-1857/17 od 19.07.2017.godine i ugovor za javnu nabavku roba – vodovodnog materijala za potrebe J.P. «RAD» Lukavac u 2017/2018.godini, dodjeljuje se ponuđaču «VODOSKOK» d.o.o. Tomislavgrad, ponuda broj: 117/17 za ponuđenu cijenu u iznosu od 33.777,75 KM bez uračunatog PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Član. 2

Prijedlog ugovora o nabavki će se dostaviti na potpis izabranom ponuđaču “VODOSKOK” d.o.o. Tomislavgrad   po proteku roka od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član. 3

Ova Odluka objavit će se na stranici www.jpradlukavac.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće dostavljena svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-10-1738/17 od 05.07.2017.godine.

Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 41.570,43 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 1329-7-1-4-3-4/17 objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 05.07.2017. godine.

Zahtjev za dostavu ponuda prslijeđen je sljedećim ponuđačima (istovremeno sa slanjem obavještenja o nabavci na Portal javnih nabavki):

Ponuđaču: “Hidromont” d.d. Ćehaje bb, Srebrenik

Ponuđaču: “Armex armature” d.o.o. Igmanski put bb, Vogošća

Ponuđaču: “Vodoins” d.o.o. II Tuzlanske brigade br.66, Tuzla

Komisija za javnu nabaku imenovana je Rješenjem broj:02-10-1800/17 od 12.07.2017. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 19.07.2017. godine  Zapisnik o ocjeni ponuda br: 02-10-1856/17 i  Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj:02-10-1857/17 u postupku javne nabavke roba – vodovodnog materijala za potrebe J.P. “RAD” Lukavac u 2017/2018. godini, i to ponuđača: “VODOSKOK” d.o.o., Tomislavgrad .

U postupku po po zapisniku  utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

– da je ukupan broj pristiglih ponuda 3 (tri);

-da je blagovremeno zaprimljeno 3 (tri) ponude;

-da nema  neblagovremeno zaprimljenih ponuda;

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača shodno zahtjevima iz Tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka, direktor J.P. “RAD” Lukavac nije našao razloge nepravilnosti  niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku. Naime, u postupku je ocijenjeno  da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Polazeći od činjenice da su dostavljene ponude prihvatljive u formalno-pravnom, ekonomskom i tehničkom smislu i da time ispunjavaju zahtjeve J.P.“RAD” Lukavac, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog najniže cijene, kako slijedi:

R.br. Naziv  / ime ponuđača Ponuđena cijena

(bez PDV-a)

Rang
1. “VODOSKOK”d.o.o. Tomislavgrad 33.777,75 I
2. “HIDROMONT” d.o.o.  Srebrenik 33.980,20 II
3. “SIDDIK” d.o.o Poljice

 

37.512,46 III

Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterij najniže cijene, koja je ponuđena u iznosu od  33.777,75 KM bez PDV-a.

Cijeneći navedeno, a u skladu sa članom 64. stav (1) tačka b) i članom 65.  Zakona o javnim nabavkama, data je preporuka da se donese Odluka  kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke.

 

 

 

D I R E K T O R

 

________________________

Osmić Nehrudin, dipl.ing.rud.

Dostaviti

  1. Ponuđači 2x
  2. Komisija za JN 2x
  3. Služba za pravne poslove
  4. A/a