U službi građana općine Lukavac
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Broj:02-10-1731/17

Lukavac, 05.07.2017. godine

Na osnovu člana 69. stav (1) tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 02-10-1724/17 od 03.07.2017. godine, u postupku javne nabavke – građevinskog materijala za potrebe J.P. “RAD” Lukavac, direktor donosi

ODLUKU

O izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke broj: 02-10-1724/17 od 03.07.2017.godine i ugovor za javnu nabavku roba – građevinskog materijala za potrebe J.P. «RAD» Lukavac u 2017/2018.godini, dodjeljuje se ponuđaču «SIDDIK» d.o.o. Poljice bb- Lukavac, ponuda broj: 106-06/17 za ponuđenu cijenu u iznosu od 36.805,87 KM bez uračunatog PDV-a, a umanjenu za odobreni popust u iznosu od 2.760,44 KM,  kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Član. 2

Prijedlog ugovora o nabavki će se dostaviti na potpis izabranom ponuđaču “SIDDIK” d.o.o. Poljice bb – Lukavac  po proteku roka od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član. 3

Ova Odluka objavit će se na stranici www.jpradlukavac.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće dostavljena svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-10-1607/17 od 20.06.2017.godine.

Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 43.240,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 1329-7-1-2-3-2/17 objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 20.06.2017. godine.

Zahtjev za dostavu ponuda prslijeđen je sljedećim ponuđačima (istovremeno sa slanjem obavještenja o nabavci na Portal javnih nabaki):

Ponuđaču: “EM-Oniks” d.o.o. Magistralni put bb, Lukavac

Ponuđaču: “Siddik” d.o.o. Poljice bb, Lukavac

Ponuđaču: “Dženex” d.o.o. Krečanska 5-d Tuzla

Komisija za javnu nabaku imenovana je Rješenjem broj:02-10-1678/17 od 28.06.2017. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 03.07.2017. godine  Zapisnik o ocjeni ponuda br: 02-10-1723/17 i  Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj:02-10-1724/17 u postupku javne nabavke roba – građevinskog materijala za potrebe J.P. “RAD” Lukavac u 2017/2018. godini, i to ponuđača: “SIDDIK” d.o.o., 75303 Poljice bb.

U postupku po po zapisniku  utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

– da je ukupan broj pristiglih ponuda 2 (dvije);

-da je blagovremeno zaprimljeno 2 (dvije) ponude;

-da nema  neblagovremeno zaprimljenih ponuda;

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača shodno zahtjevima iz Tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka, direktor J.P. “RAD” Lukavac nije našao razloge nepravilnosti  niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku. Naime, u postupku je ocijenjeno  da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Polazeći od činjenice da su dostavljene ponude prihvatljive u formalno-pravnom, ekonomskom i tehničkom smislu i da time ispunjavaju zahtjeve J.P.“RAD” Lukavac, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog najniže cijene, kako slijedi:

R.br. Naziv  / ime ponuđača Ponuđena cijena

(bez PDV-a)

Rang
1. “SIDDIK”d.o.o. Poljice bb – Lukavac 34.045,43 I
2. “BUMA COMPANY” d.o.o.  Mosorovac  bb 38.104,14 II

Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterij najniže cijene, koja je ponuđena u iznosu od  34.045,43 KM bez PDV-a.

Cijeneći navedeno, a u skladu sa članom 64. stav (1) tačka b) i članom 65.  Zakona o javnim nabavkama, data je preporuka da se donese Odluka  kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke.

 

 

                                                                                                                              D I R E K T O R

 

________________________

Osmić Nehrudin, dipl.ing.rud.

Dostaviti

  1. Ponuđači 2x
  2. Komisija za JN 2x
  3. Služba za pravne poslove
  4. A/a