U službi građana općine Lukavac
Obavještenje

U cilju zaštite korisnika koji redovno izmiruju svoje obaveze, pozivamo korisnike da odmah izmire dugovanja koja imaju prema J.P. „RAD“ Lukavac za izvršene komunalne usluge odvoza smeća, isporuke vode i toplotne energije.

Obavještavamo korisnike komunalnih usluga da J.P. „RAD“ Lukavac pokreće akciju isključenja sa sistema grijanja i vode onih korisnika usluga koji nisu izmirili obaveze. Isključenja će se vršiti blindiranjem i plombiranjem grijnih tijela i vodomjera u stambenim i poslovnim prostorima.

Ukoliko korisnik ne dozvoli ovlaštenim radnicima davaoca usluge pristup instalacijama grijanja i vode, isključenje će se vršiti uz asistenciju nadležne Policijske uprave i Službe za inspekcijske poslove općine Lukavac.
Ponovno priključenje korisnika izvršiće se na njihov pismeni zahtjev uz obavezu plaćanja cjelokupnog duga prema J.P. „RAD“ Lukavac, kao i troškova isključenja i ponovnog priključenja.

Korisnik koji je isključen sa sistema grijanja i vode, dužan je omogućiti ovlaštenim radnicima J.P. „RAD“ Lukavac povremene kontrole. Ukoliko se u postupku kontrole utvrdi da se korisnik neovlašteno priključio na sistem grijanja i vode ili ne dozvoljava izvršenje kontrole, protiv takvog korisnika biće podnesena prijava nadležnoj inspekciji.

J.P. “RAD” Lukavac ne preuzima odgovornost za posljedice koje proisteknu zbog isključenja korisnika.

Napominjemo da će J.P. “RAD” Lukavac ubuduće pred sudom zastupati advokati u predmetima koji se vode protiv većih dužnika te da će isti imati dodatne troškove (kamate, sudske takse, naknade troškova advokatu).

Ovu priliku koristimo da se zahvalimo našim korisnicima koji uredno plaćaju svoje račune.