U službi građana općine Lukavac
Obaveze korisnika usluge odvoza smeća

Korisnici odvoza kućnog smeća, dužni su sakupljeno kućno smeće pažljivo odlagati u posude za smeće, tako da se ono ne rasipa i ne prlja okolni prostor, te sakupljeno smeće na dan odvoza iznijeti pored puta kojim se kreće sabirno vozilo. Posude za kućno smeće moraju biti zatvorene. Zabranjeno je odlaganje smeća uz posude za kućno smeće u kutijama ili sličnoj ambalaži. Zabranjeno je oštećivati posude za kućno smeće, ulijevati u njih tekućine, bacati žeravicu ili vrući pepeo, bacati ostatke životinja, građevinski materijal, glomaznu ambalažu, dijelove kućnog namještaja i slično. Zabranjeno je svako prebiranje i prekopavanje po smeću.