U službi građana općine Lukavac
OBAVEZE KORISNIKA USLUGE ODVOZA KUĆNOG SMEĆA

Na kompletnom području općine Lukavac obavezan je odvoz kućnog smeća.

Kućnim smećem smatraju se čvrsti otpaci koji nastaju u stanovima, zajedničkim prostorijama stambenih zgrada, poslovnim prostorima, gražama i dvorištima, a koji se po svojoj veličini mogu odlagati u posude za kućno smeće. Kućnim smećem ne smatraju se: zemlja, otpaci i ostaci građevinskog materijala, šljaka, podrumsko, dvirišno i tavansko smeće u većim količinama, kao i drugi krupni otpaci koji nastaju u procesu industrijske, zanatske,  građevinske, poljoprivredne ili druge proizvodnje i slično.

Korisnik usluge dužan je, na dan odvoza smeća, smeće sakupljeno u propisnim posudama iznijeti pored puta kojim se kreće sabirno vozilo.

Korisnik usluge dužan je, o svom trošku, obezbjediti odgovarajuće posude za odlaganje otpada (kante od 120 l ili PVC vreće) i iste održavati u ispravnom stanju. Količina kućnog smeća ograničava se na dvije kante od 120 l ili četiri PVC vreće, po jednom odvozu.

Korisnici odvoza kućnog smeća, dužni su sakupljeno kućno smeće pažljivo odlagati u posudu za smeće, tako da se ono ne rasipa i ne prlja okolni prostor.

Ukoliko kućno smeće sadrži manju količinu pepela, isti se mora upakovati u posebnu plastičnu vreću, kako bi se spriječili tehnički problemi na vozilima koje uzrokuje pepeo u rasutom stanju.

Korisnik usluge dužan je davaocu usluge plaćati cijenu utvrđenu od strane davaoca usluge uz saglasnost Općinskog vijeća, i to u roku od 8 dana od dana dostavljanja račna.