U službi građana općine Lukavac
JAVNI KONKURS: Oglas za posao

Javno preduzeće za komunalne i
zanatske usluge «RAD» Lukavac
Partizanski put bb
75300 Lukavac
Broj: 02-10-738/13
Lukavac, 05.04.2013. godine

Na osnovu člana 26. Statuta J.P. «RAD» Lukavac, članova 5. do 10. Pravilnika o radu J.P. «RAD» Lukavac-Prečišćeni tekst i Odluke broj: 02-10-735/13 od 05.04.2013. godine , raspisuje se

                                                                          JAVNI KONKURS
za prijem zaposlenika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 1 (jedne) godine

Konkurs se raspisuje za sljedeće radno mjesto:
ŠEF SLUŽBE ZA FINANSIJSKO-EKONOMSKE I PLANSKE POSLOVE
1 izvršilac

Pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu Federacije BiH, kandidat mora ispunjavati i posebne uslove:
1. VSS/VII stepen stručne spreme, završen Ekonomski fakultet,
2. Najmanje3 (tri) godine radnog iskustva na poslovima iz svoje struke nakon sticanja
visoke stručne spreme,
3. Certifikat za zvanje “Certificirani računovođa” izdat od strane nadležnog organa,
3. Poznavanje rada na računaru,
4. Izražene organizacione sposobnosti i komunikativnost.

Opis poslova:
• Organizuje i koordinira rad službe za finansijsko-ekonomske i planske poslove,
• stručno rukovodi i koordinira rad na izradi periodičnih obračuna i završnog računa preduzeća,
• prati primjenu propisa iz oblasti ekonomsko-finansijskih, računovodstvenih poslova i javnih nabavki i daje potrebna stručna uputstva i objašnjenja i u tom pogledu pomaže šefovima službi,
• provodi opštu finansijsku politiku i stara se o primjeni važećih privredno-finansijskih propisa,
• obavlja i druge poslove predviđene Sistematizacijom radnih mjesta i zadataka.

Potrebni dokumenti:
• kraća biografija, adresa i kontakt telefon
• dokaz o stručnoj spremi (diploma o završenom ekonomskom fakultetu)
• potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS
• ovjerena fotokopija Certifikata za zvanje certificirani računovođa
• dokaz o poznavanju rada na računaru
• izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija) – ne stariji od 6 mjeseci
• uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija) – ne starije od 6 mjeseci
• original ili ovjerena fotokopija CIPS-ove potvrde o mjestu boravka – prebivališta i ovjerena fotokopija lične karte.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije dokumenata (ovjera ne stariija od tri mjeseca).
Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa biće obavljen intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
Prijavu sa potrebnim dokumentima sa naznakom “Prijava na konkurs za Šefa službe za finansijsko-ekonomske i planske poslove” dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

J.P. «RAD» Lukavac,
Partizanski put bb,
75 300 Lukavac.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje. Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.