U službi građana općine Lukavac
Djelatnosti

 SNABDIJEVANJE PITKOM VODOM I ODVOĐENJE I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Korisnici usluge vodosnabdijevanja su vlasnici, odnosno korisnici  individualnih stambenih objekata, objekata kolektivnogm stanovanja te pravni subjekti u sljedećim mjesnim zajednicama: Lukavac grad, Lukavac Mjesto, Huskići, Hrvati, Crveno brdo, Modrac, Bokavići, Gornji Bistarac, Donji Bistarac, Puračić.

Putem vodovoda se snabdijeva oko 23.000 stanovnika i oko 470 privrednih subjekata. Redovne aktivnosti preduzeća su: svakodnevno praćenje potrošnje vode i koordinacija sa proizvođačem vode – Global Ispat Koksna Industrija Lukavac održavanje mreže vodosnabdijevanja i kanalizacione mreže  redovna analiza vode u skladu sa odredbama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (“Službeni glasnik BiH", broj: 40/10, 43/10 i 30/12), koja obuhvata pet bakterioloških i 3 fizičko-hemijske analize vode mjesečno.

SNABDIJEVANJE TOPLOTNOM ENERGIJOM

Na sistem centralnog grijanja priključeno je: oko 3.102 stambenih jedinica sa ukupnom površinom grijanja oko 171.453 m2 javne ustanove sa ukupnom površinom grijanja oko 22.000 m2, objekti privrede 12.500 m2

Redovne aktivnosti preduzeća su: stalni nadzor vrelovodnog sistema, a radi otklanjanja nedostataka na cjevovodima i armaturama u podstanicama pravilna distribucija i raspodjela tople vode u cilju ravnomjernog grijanja prema tehničkim standardima i propisima.

ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

Redovne aktivnosti preduzeća su: prikupljanje, odvoz i deponovanje komunalnog otpada.

Programom odvoza komunalnog otpada obuhvaćene su 24 Mjesne zajednice Općine Lukavac, i to: 674 privrednih subjekata i oko 9.890 domaćinstava. Odvoz komunalnog otpada vrši se na osnovu godišnjeg operativnog plana odvoza komunalnog otpada na području Općine Lukavac.

ODRŽAVANJE ČISTOĆE I JAVNIH POVRŠINA

U skladu sa Program održavanja i čistoće javnih površina kojeg usvaja Općinsko vijeće Lukavac na godišnjem nivou utvrđene su sljedeće aktivnosti preduzeća:

  1. proljetno čišćenje asfaltnih i zelenih površina,
  2. higijena asflatnih površina,
  3. higijena zelenih površina,
  4. dekorisanje – ukrašavanje javnih površina.

Sve aktivnosti obavljaju se isključivo po nalogu i uz nadzor Službe za komunalno-stambene poslove Općine Lukavac.

ODRŽAVANJE GRADSKOG GROBLJA

Redovne aktivnosti preduzeća su: održavanje i uređenje prostora gradskog groblja usluge iskopa i zagrtanja grobnica prilikom sahrana.

TRŽNICE I PIJACE

Preduzeće organizuje: dnevnu pijacu – “Gradska tržnica” Lukavac, Kulina bana bb otvorenu sedmičnu pijacu (ponedjeljkom).

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Programom održavanja javne rasvjete kojeg usvaja Općinsko vijeće Lukavac na godišnjem nivou utvrđene su aktivnosti preduzeća na održavanju objekata i uređaja javne rasvjete kojom se osvjetljavaju prometne i druge javne površine na području Općine Lukavac.