U službi građana općine Lukavac
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Broj:02-10-1874/17

Lukavac, 20.07.2017. godine

Na osnovu člana 69. stav (1) tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 02-10-1833/17 od 17.07.2017. godine, u postupku javne nabavke – betona, betonskih cijevi, kamenog agregata, šljunka, pijeska i asfalta za potrebe J.P. “RAD” Lukavac, direktor donosi

ODLUKU

O izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke broj: 02-10-1833/17 od 17.07.2017.godine i ugovor za javnu nabavku roba – betona, betonskih cijevi, kamenog agregata, šljunka, pijeska i asfalta za potrebe J.P. «RAD» Lukavac u 2017/2018.godini, dodjeljuje se ponuđaču «SIDDIK» d.o.o. Poljice bb- Lukavac, ponuda broj: 121-07/17 za ponuđenu cijenu u iznosu od 16.840,00 KM bez uračunatog PDV-a,  kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Član. 2

Prijedlog ugovora o nabavki će se dostaviti na potpis izabranom ponuđaču “SIDDIK” d.o.o. Poljice bb – Lukavac  po proteku roka od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član. 3

Ova Odluka objavit će se na stranici www.jpradlukavac.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće dostavljena svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-10-1739/17 od 06.07.2017.godine.

Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 20.200,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 1329-7-1-5-3-5/17 objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 06.07.2017. godine.

Zahtjev za dostavu ponuda proslijeđen je sljedećim ponuđačima (istovremeno sa slanjem obavještenja o nabavci na Portal javnih nabaki):

Ponuđaču: “RK Vijenac” d.o.o. Prva ulica br. 1, Lukavac

Ponuđaču: “Terakop” d.o.o. S. Gračanica bb, Živinice

Ponuđaču: “Ingram” d.d.. Industrijska bb, Srebrenik

Komisija za javnu nabaku imenovana je Rješenjem broj:02-10-1801/17 od 12.07.2017. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 17.07.2017. godine  Zapisnik o ocjeni ponuda br: 02-10-1832/17 i  Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj:02-10-1833/17 u postupku javne nabavke roba – betona, betonskih cijevi, kamenog agregata, šljunka, pijeska i asfalta za potrebe J.P. “RAD” Lukavac u 2017/2018. godini, i to ponuđača: “SIDDIK” d.o.o., 75303 Poljice bb.

U postupku po po zapisniku  utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

– da je ukupan broj pristiglih ponuda 1 (jedna);

-da je blagovremeno zaprimljena1 (jedna) ponuda;

-da nema  neblagovremeno zaprimljenih ponuda;

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača shodno zahtjevima iz Tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka, direktor J.P. “RAD” Lukavac nije našao razloge nepravilnosti  niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku. Naime, u postupku je ocijenjeno  da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Polazeći od činjenice da je dostavljena ponuda prihvatljiva u formalno-pravnom, ekonomskom i tehničkom smislu i da time ispunjava zahtjeve J.P.“RAD” Lukavac, uvidom u priloženu dokumentaciju nesporno je da je izabrani jedini ponuđač:

R.br. Naziv  / ime ponuđača Ponuđena cijena

(bez PDV-a)

Rang
1. “SIDDIK”d.o.o. Poljice bb – Lukavac 16.840,00 I

Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterij najniže cijene, koja je ponuđena u iznosu od  16.840,00 KM bez PDV-a. Obzirom da je ugovorni organ provodio postupak javne nabavke sa namjerom da provede e-aukciju, a primio samo jednu prihvatljivu ponudu, e-aukcija se ne može zakazati, već se postupak okončava u skladu sa članom 69. Zakona o javnim nabavkama. Cijeneći navedeno, a u skladu sa članom 64. stav (1) tačka b) i članom 65.  Zakona o javnim nabavkama, data je preporuka da se donese Odluka  kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke.

 

D I R E K T O R

 

________________________

Osmić Nehrudin, dipl.ing.rud.

Dostaviti

  1. Ponuđač
  2. Komisija za JN 2x
  3. Služba za pravne poslove
  4. A/a